Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - Eswelt

Eswelt B.V. 

1. Altus Staffing B.V. bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64057569 (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) houdt zich bedrijfsmatig voornamelijk bezig met het werven, selecteren, introduceren en bemiddelen van personen (hierna te noemen: "Kandidaten") aan bedrijven en andere instellingen in wat voor (rechts)vorm dan ook (hierna te noemen: "Opdrachtgever"), welke introductie ten doel heeft dat de Kandidaat direct of indirect via een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, management overeenkomst, interim/ZZP/detachering basis, deta-vast overeenkomst of via welke andere (contractuele/juridische) constructie dan ook, werkzaam komt te zijn voor de Opdrachtgever (hierna te noemen: "Arbeidsrelatie").

2. De hierna beschreven contractvoorwaarden of algemene voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken deel uit van elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de besloten vennootschap Altus Staffing B.V. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten aanzien van de volgende gelieerde vennootschappen: 

Visser & Van Baars B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 52857107 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL850632973B01.

Spilberg Development B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 59110090 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL853321796B01. 

Eswelt B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 63845709 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL855425532B01.

Tergos B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 65562828 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL856163338B01. 

Perca Search B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam met als nummer 65264746 en bekend bij de Belastingdienst Amsterdam onder het nummer NL856043242B01. Let wel: Perca Search werkt op retainer basis en hanteert een nader overeen te komen tariefstructuur. 

Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “Opdrachtnemer”, wordt tevens bedoeld Visser & Van Baars B.V., Spilberg Development B.V., Eswelt B.V., Tergos B.V. en Perca Search B.V. 

3. Posities bij Opdrachtgever, voor vaste dan wel interim aanstellingen, worden immer op exclusieve basis aangenomen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer hanteert een exclusiviteitsperiode van drie maanden per functie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4. Een Kandidaat wordt strikt confidentieel geïntroduceerd aan de Opdrachtgever. Indien overtreding van deze bepaling door toedoen (direct of indirect) van de Opdrachtgever leidt tot een Arbeidsrelatie tussen een Kandidaat en een derde partij (hieronder wordt ook bedoeld een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming of andere instelling), is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer het volledige, volgens deze Voorwaarden genoemde honorarium verschuldigd, alsof er een Arbeidsrelatie zou zijn ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat.

5. Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die specifiek geïntroduceerde Kandidaat. Indien er binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtnemer een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, op welke manier dan ook een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die geïntroduceerde Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd of een tijdelijke of flexibele arbeidsrelatie, heeft de Opdrachtnemer het recht op een vergoeding ter hoogte van het in deze Voorwaarden genoemde honorarium als vermeld in artikel 9.1. 

6. Wanneer binnen een periode van twaalf maanden nadat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen met een door de Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat de Opdrachtgever direct of indirect of anderszins de diensten inhuurt of een aanbieding tot een Arbeidsrelatie doet aan een werknemer of voormalige werknemer van de Opdrachtnemer of de diensten van een bedrijf of vennootschap gebruikt of inhuurt als een gevolg van het feit dat een bovengenoemde werknemer een directeur, manager, lasthebber of werknemer daarvan is geworden dient de Opdrachtgever een vergoeding van € 34.000,- direct betaalbaar te stellen aan de Opdrachtnemer. 

7. Het in deze Voorwaarden genoemde honorarium te betalen door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer bedraagt een percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat, ondanks dat de Kandidaat realistisch minder dan een jaar of deeltijd werkzaam zal zijn. De definitie van een jaarinkomen is de bruto belastbare vergoeding met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een gegarandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie, autokostentoelage, reiskostentoelage of parkeerplaatstoelage/vergoeding (hierna te noemen: "Jaarinkomen"). Voor de berekening van de bruto belastbare vergoeding wordt altijd uitgegaan van een volledige werkweek (40h). De Opdrachtgever zal desgevraagd een totaal overzicht beschikbaar stellen aan de Opdrachtnemer waaruit het bovengenoemde Jaarinkomen van de Kandidaat valt af te lezen, inclusief de garandeerde of gebruikelijke bonus en/of commissie en/of toelagen zodra deze informatie bekend is. 

8. Indien er met een geïntroduceerde Kandidaat een Arbeidsrelatie tot stand is gekomen, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen alsmede van de inhoud van die Arbeidsrelatie. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever stukken toesturen waaruit die Arbeidsrelatie blijkt. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Opdrachtnemer binnen drie weken nadat de Arbeidsrelatie tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat is gestart, heeft geïnformeerd. Indien de Opdrachtgever dit verzuimt, dient hij hiervoor per direct aan de Opdrachtnemer een vergoeding te betalen van 35% van het redelijkerwijs te verwachten Jaarinkomen van de Kandidaat. 

9.1 Het honorarium toekomende aan de Opdrachtnemer (te vermeerderen met BTW) bedraagt, tenzij expliciet door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen:

Staffel 1. 25% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 0.00,- tot en met € 39.999,- bedraagt;

Staffel 2. 30% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 40.000,- tot en met € 49.999,- bedraagt;

Staffel 3. 35% van het Jaarinkomen indien dat Jaarinkomen € 50.000,- of meer bedraagt.

In alle gevallen geldt er een minimum honorarium van € 10.000,-.

9.2 Het honorarium wordt voldaan in drie delen, te weten een Opdrachthonorarium, een Introductiehonorarium en een Benoemingshonorarium. 

- Opdrachthonorarium – Het Opdrachthonorarium bedraagt één derde deel van het totale honorarium en is verschuldigd bij het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer (mondeling dan wel schriftelijk). 

- Introductiehonorarium – Het Introductiehonorarium bedraagt één derde deel van het totale honorarium en is verschuldigd na het uitnodigen (mondeling dan wel schriftelijk) van minimaal 1 kandidaat door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten. 

- Benoemingshonorarium – Het Benoemingshonorarium bedraagt één derde deel van het totale honorarium en is verschuldigd op het moment dat Opdrachtgever voor zich en/of voor derden een arbeidsrelatie aangaat met een door de Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat. Direct na ondertekening van de arbeidsovereenkomst stelt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een kopie daarvan, althans van de aanstellingsbrief alsmede van eventuele aanvullende voorwaarden, ter hand.

9.3 Overige additionele kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten van een Kandidaat zullen na akkoord van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of de Kandidaat worden vergoed.

9.4 Indien de Opdrachtgever de opdracht intrekt of on-hold zet heeft dit geen effect op reeds verschuldigde kosten als vermeld in artikel 9.2. Reeds verschuldigde kosten zoals vermeld in artikel 9.2 blijven aldus verschuldigd.

10. De Opdrachtnemer is uitsluitend verantwoordelijk voor het introduceren van Kandidaten. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de geschiktheid van de geïntroduceerde Kandidaten op welke manier dan ook.

11. Mocht binnen acht weken na aanvang van de Arbeidsrelatie deze alsnog worden afgebroken, geïnitieerd vanuit de Opdrachtgever dan wel de Kandidaat, dan zal de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een zogenaamde terugbetalingsregeling aanbieden. Dit zal een som zijn die overeenkomt met 12,5% van het door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte Benoemingshonorarium, voor iedere week in die periode van acht weken dat de Kandidaat niet heeft gewerkt.

12. Mocht een van onderstaande bepalingen toepassing vinden, dan is bovengenoemd artikel 11 niet langer van kracht:

1. de Kandidaat is (redelijkerwijs) niet langer nodig en dit kan worden aangetoond door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtnemer;

2. het zoals in deze Voorwaarden vermelde honorarium zoals omschreven in artikel 9 niet binnen de overeengekomen 14 dagen na de factuurdatum is betaald aan de Opdrachtnemer;

3. de reden van beëindiging van de Arbeidsrelatie geen verband heeft met a) de bekwaamheid of b) het gedrag van de Kandidaat;

4. de reden die aan de beëindiging van de Arbeidsrelatie ten grondslag ligt kan niet als geldig worden aangemerkt;

5. de Opdrachtnemer is niet of niet tijdig (binnen twee weken na beëindiging van de Arbeidsrelatie) schriftelijk in kennis gesteld van de beëindiging van de Arbeidsrelatie met de daarbij horende geldige redenen van beëindiging.

13. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig het overeengekomen honorarium betaalt volgens de in deze Voorwaarden gestelde termijn in artikel 14 dan is hij naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente (zie artikel 14), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 20% van de hoofdsom met daarbij komende wettelijke rente. 

14. De Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen nadat de Opdrachtnemer de factuur aan de Opdrachtgever heeft verzonden. Indien de Opdrachtgever na deze 14 dagen nog niet betaald heeft en de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag binnen deze 14 dagen nog niet heeft ontvangen op het door de Opdrachtnemer opgegeven rekening nummer, zal zij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen waarna de Opdrachtgever in verzuim is. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt is de Opdrachtgever naast de verschuldigde betaling tevens de wettelijke rente (zie artikel 6: 119a BW) verschuldigd.

15. In overleg met de Opdrachtgever biedt Opdrachtnemer een mediapakket aan, waarbij Opdrachtnemer adviseert in mediakeuze en advertenties plaatst in opdracht van Opdrachtgever. Alle kosten gerelateerd aan het mediapakket worden betaald door Opdrachtgever. Opdrachtgever verzorgt de werving en selectieprocedure op exclusieve basis voor een (afgesproken) bepaalde periode. Deze periode wordt in een offerte vermeld inclusief een nadere omschrijving van de advertenties en de bijbehorende prijzen. Indien door Opdrachtnemer advertenties worden geplaatst, worden alle reacties direct aan Opdrachtnemer doorgestuurd. Dit geldt eveneens voor sollicitaties van kandidaten die zich rechtstreeks bij Opdrachtgever melden. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met voorgaande en er binnen twaalf maanden nadat een Kandidaat zich rechtstreeks heeft gemeld bij Opdrachtgever, op welke manier dan ook een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en die Kandidaat heeft de Opdrachtnemer het recht op een vergoeding ter hoogte van het in deze Voorwaarden genoemde honorarium.​

16. Op deze Voorwaarden en op elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Op al het afgeleide handelen zoals bijvoorbeeld aanpassingen c.q. wijzigingen van overeenkomsten, offertes en eventuele veranderingen van deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met deze Voorwaarden en met elke aanbieding of introductie door, offerte van of overeenkomst aangegaan door de Opdrachtnemer, inclusief geschillen ontstaan door enig handelen van de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer dan wel de Kandidaat, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

BLIJF OP DE HOOGTE

Expert blogs